Excellentie mw. E. I. Schippers
Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Cc. Kamercommissie VWS, Kamercommissie OCW.

Onderwerp: ADHD als kinderrechtenkwestie, rapport van UN Committee on the Rights of the Child over Nederland, Genève, juni 2015.

Amsterdam, 11 juni 2015

Geachte mevrouw Schippers,

Op 10 Juni jl. publiceerde de UN Committee on the Rights of the Child (CRC) een rapport over de situatie van de Kinderrechten in Nederland, in het kader van een cyclus waarbij landen met regelmatige tussenpozen onder de loep worden genomen op het gebied van kinderrechten. Drs. Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid van VWS, was voorzitter van de regeringsvertegenwoordiging tijdens de hearing op 27 mei jl. bij UNCRC te Genève, een taak die zij vaardig en met kennis van zaken volbracht. Op een kritische vraag van een CRC-lid over ADHD en de omvang van de ADHD-medicatie van Nederlandse kinderen bevestigde zij dit en zij verwees naar het rapport over ADHD van de Gezondheidsraad van juli 2014.

In de CRC rapportage over Nederland wordt melding gemaakt van overmedicatie en hiermee is bevestigd dat ADHD-overmedicatie zich binnen het domein van (overtreding van) kinderrechten bevindt.
Hoewel wij blij zijn dat het begrip de-medicaliseren voor komt in de Jeugdwet, doet het ons leed te zien dat er voor gedragsproblemen van kinderen nog steeds (4,5% van de jeugd, ref. SFK, 2013) naar medicatie gegrepen wordt; wij verwijzen daarbij o.a. naar het bovengenoemde rapport van de Gezondheidsraad uit 2014. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de ADHD-behandelingsrichtlijn uit 2005 zo lang in gebruik is gebleven ondanks kritiek van onafhankelijke deskundigen en ondanks verwijzingen in de richtlijn naar experts met aangetoonde belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.
Het statement van de sectie kinderpsychiatrie van de NvVP van 16 april jl., dat tot terughoudendheid maant, is hoopgevend. Tegelijk vinden wij het verbijsterend dat een dergelijk statement van de experts komt, vele jaren nadat bezorgde parlementariërs, onafhankelijke deskundigen en kritische burgers tegen overdiagnose en gedragscontrole d.m.v. Ritalin zijn gaan protesteren.

Wij stellen voor: 1. om, nu de economie aantrekt, onmiddellijk meer geld vrij te maken voor onderzoek door onafhankelijke wetenschappers en voor een passende aanpak van de ADHD epidemie en 2. om uit de ontstane situatie lering te trekken om herhaling te voorkomen en om dwalingen op soortgelijke gebieden terug te dringen.

Wat punt 2 betreft: bij dit soort (psychiatrische) wetenschappelijke onderwerpen kan blijkbaar niet zonder meer vertrouwd worden op wetenschappers die onderzoek doen waarvan het geld komt van belanghebbende partijen of waarvan op andere manieren de onafhankelijkheid betwist kan worden. Het is een taak van de overheid om tegen dit soort excessen te waken. Wij begrijpen echter dat de Minister van VWS gehouden is aan adviezen van experts en waarschijnlijk weinig armslag heeft.

In een brief van 2014 schreef Minister Bussemaker ons over dit onderwerp dat het Ministerie van OCW: “(…) niet gaat over de inhoud van de opleidingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg”. (Brief van OCW, 23 oktober 2014, ref. 683073). Wij denken dan ook dat een correctie vanuit OCW moeilijk zal zijn.

In onze pogingen om decennialange wetenschappelijke dwalingen op psychiatrisch gebied, die blijkbaar kunnen uitmonden in overtreding van kinderrechten, te corrigeren, zoeken wij naar een oplossing. Een ferme aanpak van wetenschappelijke dwalingen op genoemd gebied zou heilzaam zijn. Hoewel het niet in alle aspecten onder uw ministerie valt, en zonder concrete stappen te noemen, moet het ons van het hart er op te wijzen dat bij het corrigeren van gevallen van wetenschapsfraude in het verleden soms met succes tot rigoureuze maatregelen is besloten.

Met de meeste hoogachting,

(ondertekening)

Vrijwilliger stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens,
p.a. Stichting NCRM
Postbus 51148
1007 EC Amsterdam.

Ref. Eindverslag van de beoordeling van Nederland bij het UN Committee on the Rights of the Child:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_COC_NLD_20805_E.pdf