Gegevens van de stichting

Algemeen

De Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) is in 1986 opgericht op initiatief van de Scientology kerk Amsterdam. De Stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling. NCRM maakt deel uit van het internationale CCHR netwerk. CCHR (Citizens Commission on Human Rights) is in 1969 in de VS opgericht door Scientology Church en hoogleraar psychiatrie dr. Thomas Szasz. NCRM werkt grotendeels zelfstandig. NCRM maakt o.a. gebruik van onderzoeksresultaten van CCHR en gebruikt door CCHR geproduceerd en gepubliceerd voorlichtingsmateriaal (dvd’s, informatiepakketten, informatieboekjes, documenten, illustraties, etc.). NCRM ontvangt geen financiële bijdragen van CCHR. Financiële middelen van NCRM zijn uitsluitend afkomstig van giften.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens is de bescherming van mensenrechten in de psychiatrie. Het terugdringen en voorkomen van gebruik van chemische en elektromechanische beïnvloeding van het brein (zoals psychofarmaca en elektroshock) is onderdeel van de doelstelling.

ANBI

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens heeft de ANBI-status. Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens bestaat uit:

Coördinator: mw. E. Perard. Zij begeleidt en coördineert de activiteiten van de stichting en voert bestuurswerkzaamheden uit. Zij is tevens belast met het werven en coördineren van de activiteiten van vrijwilligers. Mede bestuurslid: mw. C. Goodwin. Penningmeester: dhr. Oge Kruijt. Secretaris: mw. M. Stut.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting  ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Onkostenvergoeding tot het maximum zoals wettelijk geregeld voor ANBI’s, is mogelijk. Kosten die gemaakt worden in het kader van realiseren van de doelstelling, kunnen worden vergoed. Onkosten als reis-, verblijf- en congreskosten kunnen worden vergoed als bestuursleden, vrijwilligers of sprekers op uitnodiging van de stichting of van extern een congres of evenement bezoeken dat van belang is voor het realiseren van de doelstelling.

De stichting werft donaties bij particulieren om alle onkosten en kosten voor haar campagnes en activiteiten te dekken.

RSIN (fiscaal nummer)

Het RSIN van onze stichting is: 8046.46.405

KvK nummer

 41206048

Beleidsplan

Werkwijze
De Stichting wil haar doel verwezenlijken door:
• Publieksvoorlichting via een actueel gehouden website, voorlichtingsacties op straat en een nieuwsbrief. Er loopt ook een actie om professionals uit het vakgebied gratis dvd’s aan te bieden over de psychiatrie-farmacie relatie. Slachtoffers van psychiatrisch handelen verwijzen wij naar de wettelijke mogelijkheden.
• Lesmateriaal over de connecties tussen psychiatrie, farmaceutische industrie, ter beschikking te stellen aan scholen en groepen geïnteresseerden.
• Aan de wetgevende macht, volksvertegenwoordigers en beleidsmakers informatie aanbieden om aan de doelstelling van stichting NCRM te voldoen.

De doeleinden van stichting NCRM en de internationale CCHR komen overeen, maar NCRM werkt zelfstandig.
Stichting NCRM maakt wel gebruik van kennis die door de moederorganisatie van CCHR in Los Angeles wordt verzameld en verspreid. Tevens wordt gebruik gemaakt van kwalitatief hoog informatiemateriaal van CCHR, zoals documentaire dvd’s, gedrukt materiaal en informatie die op aanvraag aan publiek wordt verstrekt.
NCRM geeft naar eigen inzicht invulling bij het realiseren van haar doelstelling in Nederland.
NCRM houdt geïnteresseerden binnen de Scientology Kerk op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen in Nederland, op het gebied van de doeleinden van stichting NCRM.

Er is een jaarlijkse bijeenkomst voor onderafdelingen in diverse landen, waar informatie wordt uitgewisseld.

Relatie met andere uit de Scientology Kerk voortgekomen organisaties voor maatschappelijk nut.
Uit de Scientology Kerk zijn wereldwijd een zestal andere organisaties voortgekomen om bij te dragen aan de oplossing voor bestaande maatschappelijke problemen:
– Voorlichting over de gevolgen van drugsmisbruik: stichting Geen drugs-wel leven.
– Drugsvrij afkicken: Stichting Narconon.
– Campagne die zich inzet voor een veiliger samenleving, waarin mensen zich prettiger en gelukkiger voelen, met voorlichting over normen en waarden in de samenleving: Stichting de Weg naar Geluk.
– Voorlichting voor jongeren over mensenrechten, via de organisatie Jongeren voor Mensenrechten.
– Het oplossen van leer- en studieproblemen bij kinderen met het aanbieden van een alternatieve lesmethode op de Lafayette School in Amsterdam en bijlesmogelijkheden (Applied Scholastics).
– Criminon, een methode voor rehabilitatie van gedetineerden, gebaseerd op herstel van zelfrespect. (In Nederland nog niet actief)

In Nederland wordt door de Scientology Kerk ca. 6 x per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor overleg tussen vertegenwoordigers van genoemde groepen. Omdat er raakpunten zijn tussen genoemde groepen hebben deze bijeenkomsten ook een coördinerend aspect.

Maatschappelijke stage
In principe leent de activiteit van NCRM zich voor maatschappelijke stages. Omdat er geen centraal kantoor is, is door stagiairs hiervan de laatste tijd geen gebruik gemaakt.

Financiën
De Stichting NCRM is een stichting zonder winstoogmerk. Uitgaven worden gedekt door donaties en door geld dat we vragen voor levering van documentaire dvd’s. Het NCRM bestuur bepaalt de besteding van de donaties.

De donaties worden gebruikt om onze activiteiten te kunnen bekostigen:
– aanschaf van flyers, dvd’s en ander informatiemateriaal en voor materiaalonderhoud.
– leges voor staanplaatsen en transportkosten (auto) voor een voorlichtingskraam bij informatieve acties op straat.
– drukwerk of ander informatiemateriaal
– website kosten
– porto
– reiskostenvergoeding voor NCRM-relevante activiteiten. Benzine- en parkeerkosten indien dit om praktische redenen per auto moet geschieden.

Alle vaste donateurs ontvangen voor 1 april van elk jaar een brief met daarin het totaalbedrag waarmee zij ons in het voorgaande kalenderjaar gesponsord hebben – voor mogelijke aftrek bij de Belastingdienst in verband met onze ANBI-status.

De penningmeester zorgt dat voor 1 april de jaarrekening is gemaakt.

Overleg
Overleg geschiedt meestal per e-mail en telefonisch omdat de vrijwilligers een eigen baan hebben en verspreid over het land wonen. Bij activiteiten die meer interactie tussen vrijwilligers vereisen is er wekelijks overleg. Zover mogelijk is er maandelijks een overlegavond voor de vrijwilligers.

De termijn van het beleidsplan is 2023-2026

Privacyverklaring van onze stichting.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die u aan ons stuurt.

 • Omschrijving van onze stichting.
  Voor de omschrijving van de aard van onze stichting verwijzen wij naar de bovenstaande tekst.
 • Doel van persoonlijke gegevens.
  Mailadressen gebruiken wij voor het versturen van de nieuwsbrief. Google Analytics verzamelt op de standaardmanier gegevens van websitebezoek. Hiervan komen geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers bij ons terecht.
 • Ontvangers van gegevens.
  Indien u ons mailt dan blijven die gegevens op de server van Google staan. Indien u specifieke gegevens stuurt, dan worden eventuele vragen soms beantwoord door een vrijwilliger die van dat onderwerp op de hoogte is. Dan komen die gegevens dus ook bij hem of haar terecht. Meestal is bij dit contact slechts 1 vrijwilliger betrokken.
 • Opslagperiode.
  Contactgegevens voor de nieuwsbrief worden niet verwijderd, tenzij de ontvanger dat vraagt. Meer specifieke gegevens die u ons stuurt worden in principe langer bewaard, maar niet langer dan wat nodig wordt geacht voor eventuele correspondentie met u. In 2016 hebben wij het aangifteformulier van misstanden in de psychiatrie van de website verwijderd; wij verwijzen uitsluitend nog naar de officiële klachtenroute.
 • Rechten.
  Iemand die ons gegevens stuurt heeft de volgende rechten:
  Recht op inzage
  Recht op rectificatie
  Recht op indienen van een klacht: dat doet u via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
  Recht op het stoppen van gebruik van gegevens.
 • Verplichte gegevens.
  Diverse informatie zoals flyers, dvd’s, lespakketten, bieden wij tot nader order aan tegen de helft van de verzendkosten. Wij vragen dan uiteraard wel om een verzendadres waar wij die materialen naar kunnen versturen.
 • Beveiliging.
  De computers van de vrijwilligers waar (mogelijk) persoonlijke gegevens op staan, hebben de normale virusbeveiliging. Over de veiligheid van de mailservers van Google kunnen wij op dit moment geen uitspraak doen.

Jaaroverzicht:

2023: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2024/02/2023-12-31-NCRM-activiteitenoverzicht-2023.pdf

2022: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/02/NCRM-Jaarverslag-2022.pdf

2021: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/02/NCRM-jaaroverzicht-activiteiten-in-2021.pdf

2020: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/02/NCRM-kort-overzicht-activiteiten-in-2020.pdf

Verslag-Jaarvergadering-over-2016-NCRM.pdf

Jaarverslag over 2017

Jaarverslag activiteiten in 2018

Jaaroverzicht activiteiten in 2019

Financieel jaarverslag:

2023: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2024/02/NCRM-financieel-verslag-over-2023.pdf

2022: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/02/NCRM-financieel-verslag-2022.pdf

2021: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/02/NCRM-financieel-verslag-over-2021.pdf

2020:  https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/02/NCRM-financieel-verslag-2020.pdf

2019: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/04/NCRM-2019-Resultaat-en-Balans.pdf

2018: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/02/NCRM-2018-Resultaat-en-Balans.pdf

2017: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/NCRM-2017-Resultaat-en-Balans.pdf

2016: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2017/07/NCRM-2016-Resultaat-en-Balans.pdf