Mensenrechtenaspect van ontbreken van medicijnvrije behandelfaciliteiten bij ernstige psychische aandoeningen

(12 april 2019).

8 april 2019 stuurden wij de volgende brief naar de minister van VWS.

Geachte Excellentie,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Er is ons inziens een mensenrechtenaspect betrokken bij enerzijds het toepassen van dwangmedicatie met antipsychotica, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van de cliënt, terwijl anderzijds de mogelijkheid van medicijnvrije behandeling formeel ontbreekt.
In bijgevoegde notitie verwijzen wij naar Noorwegen, waar sinds enkele jaren de overheid medicijnvrije behandeling faciliteert.
Graag verwijzen wij naar de aanbevelingen in de bijgevoegde notitie waar wij graag uw reactie op zouden ontvangen en waarin wij vragen om u in te zetten voor de mogelijkheid van medicijnvrije behandeling in Nederland, van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Onze notitie over medicijnvrije behandeling is beschikbaar op http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/05/Dwang-in-de-GGZ-en-ontbrekende-medicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf

0
  Related Posts
  • No related posts found.