Overweegt u een klacht in te dienen?

Als u ontevreden bent over uw behandeling door een psychiater of andere medewerker in de geestelijke gezondheidszorg, kunt u een klacht indienen. Veel mensen denken dat dit geen zin heeft, het is echter van groot belang dat duidelijk wordt hoeveel mensen er ontevreden zijn over hun behandeling en klachten hebben over de psychiatrie. Let op: ook bijwerkingen van medicijnen kunnen tot klachten leiden.

De rijksoverheid heeft m.b.t. klachten over uw hulpverlener een goed leesbaar overzicht op:

De rijksoverheid heeft m.b.t. klachten over uw hulpverlener een goed leesbaar overzicht op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/klachten-over-de-zorg

In het kort:

* U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling zelf. Hierdoor wordt de instelling én de behandelend psychiater geconfronteerd met ontevredenheid van de cliënt en worden ze gedwongen om hier serieus naar te kijken. De behandelend psychiater moet verantwoording afleggen voor zijn daden. Aan het indienen van een klacht bij een klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

* U kunt een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege. Het tuchtrecht toetst de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Het betreft een uitvoerige procedure die vaak ongeveer een jaar in beslag neemt. Een college van artsen en (in dit geval) psychiaters beoordeelt of uw klacht gegrond is of niet. Het Medisch Tuchtcollege kan de volgende straffen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing, een gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen en verwijdering uit het beroepsregister. De zwaarste straffen kunnen alleen in een beroepsprocedure worden opgelegd. Ook aan het indienen van een klacht bij het Medisch Tuchtcollege zijn geen kosten verbonden.

* Als er een strafbaar feit is gepleegd b.v. fraude, seksueel misbruik, mishandeling of valsheid in geschrifte, kan er aangifte gedaan worden bij de politie. Als de Officier van Justitie niet tot vervolging overgaat kunt u samen met een advocaat zelf de zaak aanhangig maken bij de rechtbank. Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden.

oOo

Meldingen van ernstige gevallen: Een ervaringsdeskundige die kwalijke kanten van psychiatrische instellingen aan den lijve heeft ondervonden heeft ons gevraagd contactgegevens bekend te maken: http://www.geestelijkwelzijn.nl/index.htm

oOo

Verzameldocument.
Indien uw klacht duidelijk omschreven is en voorzien van bewijsstukken, dan zouden we uw tekst kunnen toevoegen aan het Verzameldocument binnengekomen verhalen psychiatrie.

_______________________________________

Zie de beginpagina van de NCRM website voor contactgegevens